Politică de confidențialitate


NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR
ARTMARK

GALERIILE ARTMARK S.R.L. (în continuare „Artmark”), cu sediul în București, sector 1, str. C.A. Rosetti nr. 5, corp A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12823/2008, CUI RO 24235977, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), prelucrează în conformitate cu prevederile legii, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele pe care ni le furnizați în scopul încheierii și derulării contractului de vânzare. Prin prezenta informare vă aducem la cunoștință despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate (colectate, utilizate, stocate) de către Artmark în calitate de operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale.

1. SCOPURILE SI TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom colecta datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • Înregistrarea clienților (on-line sau prin formularul de participare la licitație): vom prelucra datele personale ale clienților colectate prin intermediul formularelor de participare la lictație.
 • Reclamă, marketing şi publicitate: vom prelucra datele personale ale clienților colectate în scopul de a vă oferi informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, referitoare la evenimentele viitoare și/ sau alte forme de publicitate.
 • Supraveghere video prin CCTV: vom prelucra imaginea dumneavoastră în scopul monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, având în vedere că prezența unui număr mare de persoane în sala unde are loc licitația necesită supraveghere din rațiuni de securitate.

Vom prelucra datele dvs. personale în unul dintre următoarele temeiuri:

 • Încheierea și executarea contractului încheiat cu dvs., pentru care trebuie să intrăm în posesia unor date absolut necesare emiterii facturii și expedierii bunului către dvs
 • Interesele legitime ale Artmark, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității bunurilor, marketing direct. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre, astfel ca acestea să nu prevaleze asupra drepturilor dvs.
 • Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistență juridică ce vor fi prestate; sau
 • Consimțământul pe care îl acordați atunci când nu există un alt temei al prelucrării și care poate fi retras în orice moment de dvs.

2. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

Prelucrarea datelor este necesară pentru pentru a putea realiza înregistrarea dvs. în contul de client, în vederea participării on-line la licitație, pentru executarea contractului de vânzare și pentru respectarea obligațiilor legale de raportare: numele si prenumele clientului, adresa completă, data nașterii, codul numeric personal, seria și numărul de buletin, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea dvs., IP-ul dispozitivului de pe care vizitați pagina de internet www.artmark.ro.

3. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

Datele personale vor fi stocate pe toată perioada derulării relației cu clientul, la care se adaugă o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, respectiv pe perioada impusă de lege. După expirarea aceastei perioade datele personale vor fi șterse și /sau distruse.

4. COOKIE-URI

Cookie-urile sunt mici fisiere text, plasate pe terminal. Ori de cate ori o persoană accesează un anumit website, acesta poate scrie sau citi în cookie-ul pe care l-a plasat pe terminal varii informații pe care cititorul le-a transmis, direct sau indirect. Cookie-urile joacă un rol important în activitatea de vizualizare a site-urilor noastre. Ele rețin informații referitoare la modul în care au fost vizualizate paginile web, cum ar fi limba în care sunt afișate paginile, mărimea literelor, regiunea de pe glob în care se găsește utilizatorul, setările referitoare la securitate şi altele. Prin utilizarea cookie-urilor, veți beneficia de o mai bună experiență de navigare în site-urile noastre, care fără acestea nu ar fi posibilă sau ar fi semnificativ mai slabă. Totuși, dacă preferați, prin setările făcute în browser-ul cu care navigați pe Internet, puteți permite lansarea sau blocarea cookie-urilor.

5. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pot fi divulgate în cazul în care este în interesul nostru legitim, din rațiuni administrative, de exemplu, ori pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne, ori când se furnizează produse și servicii precum tehnologia informației în cadrul grupului Artmark (prin aceasta înțelegându-se afliați la care Artmark are o partcipație de cel puțin 25%). Accesul este limitat la acei angajați care trebuie să ajungă în posesia acestor informații. Datele cu caracter personal pot fi divulgate și către terțe persoane precum furnizorii de servicii: terțe părți care gestionează newsletter-ul de e-mail, marketing prin SMS sau alte tipuri de marketing, suport clienți sau activități de vânzare, furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea e-mailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică. Divulgarea poate fi făcută și către contabilii, auditorii, avocatii și alți consultanți externi, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii datelor sau acolo unde legea obligă la dezvăluire. Ne asigurăm prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii (împuterniciți) prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor. Unii dintre acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot folosi datele tale în țări care nu fac parte din Spațiul Economic European. Imaginile clienților înregistrate pe CCTV sunt destinate utilizării de către Artmark şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată si organele de urmărire penală în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor. Pot exista și alți destinatari, în cazul în care există o obligație legală de a informa autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea o impune (de ex. investigarea fraudelor; prevenirea spălării banilor; depunerea declarațiilor ori a situațiilor financiare la autoritățile fiscale etc.), ori transmiterea de date către instanțele judiciare în scopul apărării unui drept în justiție, sau în fața altor autorități publice.

6. TRANSFERUL DE DATE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Informațiile personale pot fi prelucrate de către personalul care operează în afara SEE (Spațiul Economic European, care cuprinde țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia; se consideră că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private) al operatorilor terți de date cu caracter personal pentru scopurile menționate mai sus. În cazul furnizării de date cu caracter personal unor entități din afara SEE, măsurile adecvate pentru securitatea prelucăriilor vor fi luate pe cale contractuală.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul la informare: persoana vizată este îndreptățită să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate
 • Dreptul de acces la date: persoana vizată poate obține confirmarea cu privire la datele cu caracter personal prelucrate și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
 • Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) : persoana vizată poate obține ștergerea datelor fără întârzieri nejustificate (există și excepții, precum: unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, unele date sunt prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, unele date sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale, ori datele sunt prelucrate pentru constatarea sau apararea unui drept ăn instanță).
 • Dreptul la rectificare: persoana vizată poate obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte (de exemplu, dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete).
 • Dreptul la restricționarea datelor: persoana vizată are dreptul temporar de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării de către Artmark a datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing.
  Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing privind evenimentele noastre, puteți opta pentru a renunța la toate comunicările de marketing sau doar la metodele selectate (e-mail, SMS, MMS, telefon sau poștă). Vă sunt puse la dispoziție mai multe căi de a renunța la primirea mesajelor de marketing:
  • Autentificați-vă în contul dvs. și modificați preferințele dumneavoastră;
  • Trimiteți un e-mail la adresa datepersonale@artmark.ro pentru instrucțiuni;
  • Faceți clic pe link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDRP sau pe un contract în temeiul articolului 6 alin. (1) lit. b) GDRP și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată în cazul în care decizia respectivă produce efecte juridice sau le afectează pe acestea în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor menite să evalueze anumite aspecte personale.
 • Dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Artmark asigură un nivel ridicat de protecție şi de securitate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.
Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.
În cazul furnizării de către dvs. a datelor personale prin internet, deși Artmark depune toate eforturile pentru a proteja datele astfel furnizate, transmiterea nu va fi una complet sigură (de exemplu terțe părți să observe activitatea de transmitere; astfel că nu se va putea garanta securitatea datelor personale transmise prin intermediul internetului.

9. EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail datepersonale@artmark.ro sau/și în scris la adresa de corespondență din str. C.A. Rosetti nr. 5, sector
1, București. Vom încerca să vă răspundem la solicitarea în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive justificate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, există obligația informării asupra termenului și motivelor prelungirii.
În cazul în care ne este imposibil să vă identificăm corespunzător și deci nu vom fi în măsură să vă răspundem, vă vom solicita eventuale informații suplimentare care să conducă la identificarea dvs.

10. ACTUALIZARE

Artmark poate actualiza în orice moment conținutul prezentei Note de informare. Toate actualizările și modificările sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin publicare pe site și/sau notificare pe e-mail.

11. ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, vă puteți adresa cu o solicitare pe adresa de e-mail datepersonale@artmark.ro sau/și în scris la adresa de corespondență din str. C.A. Rosetti nr. 5, sector 1, București.
Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la utilizarea sau dezvăluirea informațiilor tale personale.
Dacă nu ești mulțumit de răspunsul nostru, poți face o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Poți găsi mai multe informații: http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.
ro_RO
en_US ro_RO